Матка — кањон на реката Треска, десна притока на Вардар, зафаќа површина од околу 5.000 хектари и се наоѓа на 17 километри југозападно од Скопје. Според морфогенетските карактеристики претставува клисура-пробојница. 

Read more

Учи македонски онлајн“ e специјализирано онлајн училиште за изучување на македонскиот литературен јазик за Македонците кои се родени и живеат надвор од границите на Македонија и за странците кои сакаат да го учат македонскиот јазик.
 

Read more

Copyright Учи Македонски 2023 | Developed and Hosted by